Opvoeding, gezondheid en sociale integratie van kinderen

Bescherming, behoud en waarde van het roerend en immaterieel erfgoed

Verbetering en aanpassing aan de evolutie van de maatschappij

Opvoeding, gezondheid en sociale integratie van kinderen

I. Hun Fonds zal projecten en initiatieven ondersteunen die gericht zijn op de opvoeding, de gezondheid en de sociale integratie van kinderen die opgegroeid zijn in sociaal-economisch precaire omstandigheden of die getroffen zijn door fysieke of mentale beperkingen.

‘De kindertijd zou voor iedereen een gelukkige ervaring moeten zijn: een tijd om te spelen, te lachen en zijn creativiteit te ontwikkelen. Wij moeten er allen voor zorgen dat iedereen het leven zo goed mogelijk kan inzetten, en voornamelijk de kwetsbare en kansarme kinderen verdienen hierbij een bijzondere aandacht.’

(Koningin Mathilde van België in haar tafelrede voor de Koning Boudewijnstichting in New York op 9 mei 2005)

Ook onze ouders geloofden dat een goede opvoeding de basis vormt van een gelukkig leven, en dat kwetsbare kinderen speciale aandacht verdienen teneinde hen gelijke kansen te bieden.​

Projecten:

Bescherming, behoud en waarde van het roerend en immaterieel erfgoed

II. Hun Fonds heeft als doel het beschermen, bewaren, valoriseren, ontsluiten en promoten van het roerend en immaterieel erfgoed, in hoofdzaak visuele kunst, literatuur en muziek, met een respectievelijke nadruk op schilderijen, tekeningen en fotografie; poëzie; opera en aanverwante muzikale kunstuitingen.

‘Cultuur is datgene wat overblijft als je al de rest vergeten bent.’

(Paul-Henri Spaak, Belgische Minister van Buitenlandse Zaken en medeoprichter van de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de Europese Unie, 1899-1972)

Onze ouders hadden een brede culturele interesse. Vader was een fervent lezer. Tijdens haar jonge jaren zong moeder in een koor en zelfs na haar 90ste verjaardag bleef ze genieten van concerten en opera. Elke avond werd een gedicht gelezen.

Projecten:

Bescherming, behoud en waarde van het roerend en immaterieel erfgoed

Verbetering en aanpassing aan de evolutie van de maatschappij

III. Hun Fonds zal projecten en initiatieven steunen die de op algemeen welzijn gerichte bestuursvormen, zoals de klassieke democratie ontwikkeld in Europa sinds de Verlichting, helpen verbeteren en aanpassen aan de evolutie van de maatschappij, met een focus op burger- en mensenrechten en een sociaal gecorrigeerde markteconomie.

‘Wij hebben Europa nooit bekeken als een thuis, een veilige haven […] Europa is ook een bepaalde idee van ‘de Mens’, of het individu. […] Ieder individu telt. Dit is de kernwaarde van onze grote beschaving, die het beschermen waard is. Dit is de boodschap van Europa aan de wereld.’

(Herman graaf Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad, bij het in ontvangst nemen van de Internationale Karel de Grote prijs, Aken, 29 mei 2014)

De jeugd van onze ouders werd verstoord door de Tweede Wereldoorlog. Zij hechtten groot belang aan een open, democratische maatschappij in een geïntegreerd en samenwerkend Europa.

Het Fonds zal al de middelen inzetten waarover het beschikt in België, ons vaderland, en in Europa, de bakermat van onze beschaving.

Een deel wordt voorbehouden voor steun aan Afrika, wat aansluit bij de aandachtsgebieden van de Koning Boudewijnstichting en ook bij de historische band met België. Moeder en wijzelf verbleven er daarenboven elke winter en hebben zo een grote genegenheid opgebouwd voor het continent.

Projecten: