Belangrijkste delen van de stichting

Voor het Fonds werden drie doelstellingen vooropgesteld, die overeenstemmen met de prioriteiten van zowel de Stichting als van onze ouders en ook onszelf:

‘De kindertijd zou voor iedereen een gelukkige ervaring moeten zijn: een tijd om te spelen, te lachen en zijn creativiteit te ontwikkelen. Wij moeten er allen voor zorgen dat iedereen het leven zo goed mogelijk kan inzetten, en voornamelijk de kwetsbare en kansarme kinderen verdienen hierbij een bijzondere aandacht.’

(Koningin Mathilde van België in haar tafelrede voor de Koning Boudewijnstichting in New York op 9 mei 2005).

Ook onze ouders geloofden dat een goede opvoeding de basis vormt van een gelukkig leven, en dat kwetsbare kinderen speciale aandacht verdienen teneinde hen gelijke kansen te bieden.

Opvoeding, gezondheid en sociale integratie van kinderen  

‘Cultuur is datgene wat overblijft als je al de rest vergeten bent’.

(Paul-Henri Spaak, Belgische Minister van Buitenlandse Zaken en medeoprichter van de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de Europese Unie, 1899-1972).

Onze ouders hadden een brede culturele interesse. Vader was een fervent lezer. Tijdens haar jonge jaren zong moeder in een koor en zelfs na haar 90ste verjaardag bleef ze genieten van concerten en opera. Elke avond werd een gedicht gelezen.

Bescherming, behoud en waarde van het roerend en immaterieel erfgoed  

‘Wij hebben Europa nooit bekeken als een thuis, een veilige haven […] Europa is ook een bepaalde idee van ‘de Mens’, of het individu. […] Ieder individu telt. Dit is de kernwaarde van onze grote beschaving, die het beschermen waard is. Dit is de boodschap van Europa aan de wereld.’.

(Herman graaf Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad, bij het in ontvangst nemen van de Internationale Karel de Grote prijs, Aken, 29 mei 2014).

De jeugd van onze ouders werd verstoord door de Tweede Wereldoorlog. Zij hechtten groot belang aan een open, democratische maatschappij in een geïntegreerd en samenwerkend Europa.

Verbetering en aanpassing aan de evolutie van de maatschappij  

Oorsprong van het Fonds

Vaak wordt een beroep gedaan op de vrijgevigheid van burgers en bedrijven om tegemoet te komen aan bepaalde noden van de samenleving, met name hulp aan kansarme kinderen, de bescherming van het cultureel erfgoed of de eerbiediging van de mensenrechten. Het Fonds heeft beslist zijn activiteiten op die drie thema’s toe te spitsen. These are the three principal areas the Fund works in.

Het Fonds zet eigen middelen in om projecten te steunen in Europa en Afrika, en schenkingen helpen om die steun nog te versterken.

Nieuwe projecten kunnen worden voorgesteld, voor zover zij overeenstemmen met de vooropgestelde prioriteit. Voor 2016 betreft het projecten ten voordele van kansarme kinderen.

Er bestaan ongetwijfeld heel veel manieren om uw ouders te bedanken voor hun liefde en aanmoedigingen, maar op een dag beseft men dat de uitspraak van Dante Alighieri in Inferno bewaarheid wordt:

‘There is no greater pain than to remember in bad days, how happy life was in good days.’

Kunst is sinds de eerste beschavingen een manier om de herinnering aan geliefden of personen die men bewondert levendig te houden. Ook hun idealen, die bijdragen tot een betere wereld, dienen uiteraard bewaard te blijven. _

Wij hebben dan ook beslist om in te gaan op de mogelijkheid geboden door de Koning Boudewijnstichting voor de oprichting van een permanent Fonds, dat we genoemd hebben naar onze ouders, Joseph Schepers (1922-1962) en Germaine Lijnen (1921-2015).

Joseph Schepers

(Jozef Tysmans, © privéverzameling)

Germaine Lijnen

(Malou Swinnen,© privéverzameling)